LALELİ YEG UZMAN ALIMI

LALELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ  İŞE ALIM İLANI

  • İlan Tarihi : 15.08.2020
  • Son Başvuru Tarihi : 13.10.2020

Laleli Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman alacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

a) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)

b) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu?nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

1. Uzman Pozisyonu

1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

1.2 Uygunluk Kriterleri:

a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)

b) En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

1.3 Sıralama Kriterleri

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

a) Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)

b) Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c) Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

d) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

2. Başvuru Süreci

Başvuruların en geç 13/10/2020 saat 17:00?ye kadar elden yapılması gerekmektedir.

Başvuru Formu aşağıda adresi yazılı adresten temin edilebilir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir.

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçları www.laleliyeg.com Web sitemizde yayınlanacaktır.

Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:

- Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu

- İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu

- Adli Sicil Kaydı

- Sağlık Raporu

- Sertifika/Katılım Belgesi varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmuhaberi

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin (www.laleliyeg.com )  web sayfasında veya Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir.

Adres: Merkez Mahalle Hasan Kalyoncu Caddesi No 5/201 İKİZCE/ORDU

İletişim: Murat PARLAK 505 383 6059

Published at 27.11.2021 20:25:43, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms